• +387 (33) 221-459
  • info@fmb.foundation
  • Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 37
Vanjske Vijesti
Borba protiv terorizma

Borba protiv terorizma

U skladu sa OSCE-ovim Konsolidovanim okvirom za borbu protiv terorizma, Misija pomaže vlastima u Bosni i Hercegovini u sprečavanju i borbi protiv terorizma na način koji podržava vladavinu prava i osigurava poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Misija radi na osposobljavanju i pružanju pomoći tijelima vlasti na svim nivoima da dalje poboljšaju relevantne strateške dokumente, planove i operativne procedure – na primjer, one koje se odnose na odgovor na terorističke napade. Kao dio pružanja podrške provedbi Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma, težište rada je na unapređenju međuagencijske, civilno-vojne i multisektorske saradnje. 

Nove oblasti u kojima je Misija angažovana uključuju suprotstavljanje finansiranju terorizma i bavljenje pitanjem povratka stranih terorističkih boraca i članova njihovih porodica. Pored toga, Misija posmatra vršenje istraga, procesuiranje i kažnjavanje aktivnosti za koje se sumnja da su povezane sa terorizmom.

U pružanju pomoći na sprečavanju i suprotstavljanju prijetnji nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, Misija podržava napore koji sistematski obuhvataju multidisciplinarni pristup – i kao preduslov za djelotvornost i u svrhu izbjegavanja da se nehotično naškodi lokalnim zajednicama. Koristeći svoje široko prisustvo na terenu, Misija vrši osposobljavanje širokog niza aktera na nivou zajednice i zastupa stav o potrebi svrsishodnog uključivanja relevantnih sektora i segmenata društva — uključujući vjerske zajednice, mlade, medije, agencije za provedbu zakona, agencije za socijalnu zaštitu, obrazovne vlasti, zdravstvene institucije i organizacije civilnog društva.

Datum: 06.04.2016.

Autor: Nije navedeno

Preuzeto sa stranice OSCE-a sa linka:

https://www.osce.org/bs/mission-to-bosnia-and-herzegovina/countering-terrorism